Storfe

Storfe

Priser som gjelder f.o.m. slaktedato 01.08.2018  finner du her storfebetingelser.

Alle priser er ekskl.mva.

Alle dyr som skal slaktes ved Røros Slakteri må være innmeldt med opprinnelses- og individnummer på forhånd. Alle storfe skal sjekkes mot Mattilsynets dyrehelseportal senest 24 timer før slakting.
Les mer om innmelding her »

Nybrukertillegg

Nybrukertillegg på kr. 2,00 pr kg helslakt gis i to første år. Dette gjelder ved oppstart av nye bruk, for nye leverandører og ved generasjonsskifte.

Nybrukertillegget gis ikke ved retur-, leie-, nødslakt eller ikke-godkjent KSL.

5-ukers leveringsavtale

Leveranseavtale gis på alt storfe som meldes inn på 5-ukers avtale. Tillegget gis fra og med 1.dyr. Se tillegg og intervall i oversikten du finner her; storfebetingelser.

Avtaletillegget innebærer at Røros Slakteri disponerer dyra de antall uker det er gjort avtale for. Du melder inn på ønsket slakteuke 3, og slakteriet disponerer dyrene i 2 uker før og 2 uker etter ønsket slakteuke 3.

Første innmeldingsuke starter mandagen i uken etter innmeldingsdag.

Avtaletillegget for 5-ukers levering utbetales ikke på retur- og leieslakt, ved trekk uren hud høy sats, eller på ikke-godkjent KSL-status.

Avtaler

Rørosfeavtale storfe

Det er mulig å inngå levering av Rørosfe. For å oppnå Rørosfeavtale må slaktet meldes inn på 5-ukers avtale.

Rørosfetillegget gis for alle klasser storfe med unntak av kalv.

Rørosfe kvalitetstillegg gjelder for storfe f.o.m. 175,0 kg, Klasse O- eller bedre, fett f.o.m. 2 – se storfebetingelser.

Rørosfeavtalen inngås skriftlig, og du finner Rørosfeavtalen her.  Pristillegg ved Rørosfeavtale finnes i storfebetingelser.

Rørosfeavtalen kan ikke kombineres med økoavtalen.

Rørosfetillegg og Rørosfe kvalitetstillegg utbetales ikke ved retur-, leie- og nødslakt, hygienetrekk høy/lav sats, eller ikke-godkjent KSL.

Økoavtale storfe

Det er mulig å inngå levering av økologiske dyr. For å oppnå økotillegg må slaktet meldes inn på 5-ukers avtale.

Økotillegget gis for klasse P+ og bedre, og fett 1+-3+

Øko kvalitetstillegg gjelder for unge dyr f.o.m. 200 kg P+ – se storfebetingelser.

Økoavtalen inngås skriftlig, og du finner økoavtalen her.  Pristillegg ved økoavtale finnes i storfebetingelser.

Økoavtalen kan ikke kombineres med kjøttfeavtalen.

Økotillegg utbetales ikke ved retur-, leie- og nødslakt, hygienetrekk høy/lav sats, eller ikke-godkjent KSL.

Ku/kalvavtale storfe

Det er mulig å inngå avtale om levering av ku og ungku. For å oppnå ku/kalvtilleggene må slaktet meldes inn på 5-ukers avtale. Ku/kalvtillegg gis pr. kg. slaktevekt for ku og ung ku.

All slakt og omsetning av livdyr fra produsenten skal i avtaleperioden skje gjennom Røros Slakteri AS.

Ku/kalvavtalen inngås skriftlig, og du finner ku/kalvavtalen her.

Pristillegg ved ku/kalvavtale finnes i storfebetingelser.

Ku/kalvavtalen kan ikke kombineres med kjøttfeavtalen.

Ku/kalvtillegg utbetales ikke ved retur-, leie- og nødslakt. Tilleggene utbetales ikke ved trekk uren hud lav/høy sats eller manglende KSL.

Kjøttfeavtale

Det er mulig å inngå avtale om levering av kjøttfe. For å oppnå kjøttfetillegg må alt slakt meldes inn på 5-ukersavtale. Kjøttfetillegget gis pr kg slaktevekt. Oversikt over pristillegg for kjøttfe finner du i storfebetingelsene.

For å oppnå kjøttfetillegget må produsenten dokumentere at slaktet tilfredsstiller kravet om raserenhet. Kravene er at renraset kjøttfeokse er far og at mor er minst 50% kjøttfe. Du finner kjøttfeavtalen her.

All slakt og omsetning av livdyr skal i avtaleperioden skje gjennom Røros Slakteri AS.

Kjøttfeavtalen kan ikke kombineres med økoavtalen eller ku/kalvavtalen.

Kjøttfetillegg utbetales ikke ved retur-, leie- og nødslakt. Tilleggene utbetales ikke ved trekk uren hud lav/høy sats eller manglende KSL.

Kalvekontrakt

Det er mulig å inngå avtale om levering av kalv. Avtalen følger kalenderåret og må inngås skriftlig for å være gjeldende. Ta kontakt med Røros Slakteri for nærmere informasjon.

For å oppnå kalvetillegget må alt slakt meldes inn på 5-ukersavtale.

Kriterier for å få tilleggene for kalv gjennom kontrakt er:
Slaktevekt 110 – 150 kg, klasse O – eller bedre. Fett max 3
Det må leveres minimum 5 kalv i løpet av avtale perioden.

Inngått kalveavtale gir følgende tillegg:

110-129,9 kg  kr.  8,00 pr kg

130-150 kg     kr. 10,00 pr kg

Kalvetillegg utbetales ikke ved nødslakt, returslakt, trekk uren hud lav/høy sats, eller ikke oppfylt KSL krav.

Trekk storfe

Stoppavgift  – kr. 150,00 pr gang – trekkes ikke ved samlasting eller egentransport
Uren hud storfe I lav sats – kr. 400,00 pr dyr – tydelig forurenset på kritiske steder
Uren hud storfe II høy sats – kr. 900,00 pr dyr – sterkt forurenset på kritiske steder
Ikke KSL-medlem/godkjent – kr. 3,00 pr kg
Hud til beredning – kr. 550,00 pr stk
Feilmerking – kr. 100,00 pr dyr

Hasteslakt

Som en service ovenfor våre produsenter vil vi prøve så langt det er mulig å hente inn dyr det haster med å få slaktet. Dette gjelder dyr som ikke er innmeldt på vanlig måte, men som av forskjellige årsaker bør slaktes fort. Kriterier for henting er at dyra må kunne fraktes inn (stå på alle fire bein), være feber- og medisinfri. Gårdbruker har ansvar for å avklare med veterinær om innkjøring kan finne sted.
Dyrene blir hentet i hestevogn og du blir bare belastet vanlig stoppavgift.

Innmeldingsskjema for storfe